Natuurboerenlandschap is het ecologisch dienstverlenings- en adviesburo van Sieger Wiersma.

Een natuurmens met kennis van de agrarische sector. Dat is wie ik ben en geeft aan waar ik graag ben. Ik zet in op het behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden in het buitengebied. Doordat ik beide talen spreek, ben ik goed in staat om kansen te vinden en samenwerking te optimaliseren. Een van mijn idealen is een verregaande samenwerking tussen natuur en landbouw. Het gebruik maken van natuur binnen de agrarische bedrijfsvoering levert een gezonde balans op voor natuur, bodem en vee. Daarnaast zal de natuur profiteren van een extensief mede-landbouwgebruik.

Ik heb veel ervaring met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Met alle onderdelen daarbinnen heb ik ervaring. Zoals het omvormen van landbouwgrond naar natuur, met eventuele bijbehorende investeringen (SKNL), natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer (ANLb).