natuurboerenlandschap

Natuurboerenlandschap is een ecologische dienstverlener in de persoon van Sieger Wiersma.

Als ecologisch dienstverlener wil ik graag alle partijen in het buitengebied tot dienst zijn. Hierbij wil ik het totaal aan actoren en factoren in het buitengebied graag benutten, mijn inzet is gericht op de totale kracht van natuur, boer en landschap.

Zowel op kantoor als in het veld kan ik veel voor u betekenen.
Voor provincies werk ik veel met de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Specifiek betreft dat het Natuurbeheerplan, omvorming naar natuur, inrichtingsmaatregelen en beheerovereenkomsten. Ook bij de implementatie van het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ben ik nauw betrokken.

Daarnaast geef ik uitvoering aan specifiek provinciaal beleid, de weidevogelcompensatie in Fryslan.

Ik werk veel met geografische informatiesystemen (GIS). Het weergeven, vertalen en bewerken van data is onderdeel van mijn werkzaamheden. Daarbij verlies ik de koppeling tussen data en beleid en uitvoering niet uit het oog. Het is namelijk van wezenlijk belang bij elke GIS-analyse of bewerking dat daadwerkelijk de achterliggende vraag vanuit beleid of uitvoering wordt beantwoord.

Mijn expertise in het veld ligt vooral op het gebied van ecologisch advies, de coördinatie en uitvoering van inrichting of beheer van (agrarische) natuur.
Voor een agrarische natuurvereniging heb ik de gebiedscoördinatie verzorgd van weidevogelbeheer en de functionele agrarische biodiversiteit (FAB-randen).
Dat betreft de inrichting, het beheer, coördinatie en administratie.

Voor een totaaloverzicht van werkzaamheden en ervaringen verwijs ik u naar het tabblad projecten.

Mijn dienstverlening richt zich specifiek op provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), agrarische collectieven en ecologische adviesbureau’s.
Daarnaast werk ik ook in opdracht van andere organisaties, bedrijven of particulieren.

Bij werkzaamheden met raakvlakken aan onderstaande kan ik een adviserende, begeleidende, ondersteunende of uitvoerende rol spelen:

 • Subsidies (agrarische) natuur en landschap
 • Inrichting (agrarische) natuur en landschap
 • Beheer (agrarische) natuur en landschap
 • GIS-analyses/bewerkingen
 • Inventarisaties
 • monitoring
 • onderzoek
 • quickscans
 • ecologische gebiedsanalyse
 • onderhoudswerkzaamheden landschap.
 • begrazingsbeheer
 • andere natuurprojecten

Natuurboerenlandschap is in het bezit van een bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.