Sieger

Wie is natuurboerenlandschap

Ecologische dienstverlening natuurboerenlandschap is de eenmanszaak van Sieger Wiersma.

Ik ben een natuurmens met boerenbloed. Ik ben altijd al graag met de natuur bezig geweest. Tegelijkertijd ben ik ook veel in de agrarische sector actief geweest.
Onder andere door de afgeronde HBO-opleiding Bos & Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein heb ik de natuur beter leren begrijpen. De contouren, de inrichting en de aanwezigheid van soorten zeggen mij nu veel over de geschiedenis en de eigenschappen van een gebied, zoals de bodemsoort en grondwater.
Ik kijk met een boerenblik door een ecologische bril. Deze combinatie geeft mij goed inzicht in de invloed van landbouw op natuur en de invloed van natuur op landbouw. Doordat ik beider talen spreek, ben ik goed in staat om kansen te zien en de samenwerking te optimaliseren.

Visie

Natuur kent verschillende niveau’s, zo kent een landbouwperceel of een kwelder andere natuurwaarden dan bijvoorbeeld een hoogveenperceel. Factoren als bodemsamenstelling en grondwatereigenschappen, het beheer, maar ook de randvoorwaarden bepalen het niveau van de natuurwaarden. Deze factoren kunnen elkaar tegenwerken doordat er tegenstrijdige belangen spelen.

Hier zie ik uitdagingen om de aanwezige natuurwaarden te behouden, te versterken of om de aanwezige natuurwaarden optimale kansen te bieden om uit te breiden. Kleine aanpassingen zorgen algauw voor een grote versterking, denk aan verbindingszones tussen natuurgebieden.

Eén van mijn idealen is om de natuur verder te integreren in het boerenbedrijf, een natuurinclusief boerenbedrijf. Zo worden de kansen voor de natuur groter en worden de agrarische spelers meer in het natuurlijke spel van de ecologie betrokken. Met de juiste kennis kan een boer gebruik maken van de natuur binnen de bedrijfsvoering, hierdoor ontstaat een winwin-situatie.

Soms is het echter zo dat er een te grote kloof is tussen behouden en versterken van natuur en de uitvoering van een agrarische bedrijfsvoering. In die gevallen moet er een duidelijke keuze gemaakt worden. Ook dat is uiteindelijk een winwin-situatie.