Weidevogelcompensatie Fryslân

In opdracht van de provincie Fryslân, coördinatie van de weidevogelcompensatie.

In Fryslân moet er, bij aanleg van infra- bouw- of kunstwerken binnen vastgestelde weidevogelgebieden, compensatie voor weidevogels plaatsvinden. Dit is nodig om het verlies aan een goed weidevogelbiotoop te voorkomen en de weidevogelpopulatie maximale kansen te kunnen blijven geven.

Deze verplichting is vastgelegd door Provinciale Staten in de Verordening Romte 2014 en de uitvoering is vastgelegd door Gedeputeerde Staten in de Regeling Weidevogelnota.

Als wijzigingen in bestemmingsplannen of vergunningsaanvragen gevolgen hebben in weidevogelgebied, is de initiatiefnemer verplicht een compensatiebedrag in het weidevogelcompensatiefonds te storten. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van het verstoord gebied. De provincie zorgt ervoor dat de daadwerkelijke compensatie uitgevoerd wordt, met behulp van het gestorte geld. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar geschikte locaties, afspraken met beheerders gemaakt, beheer en eventueel inrichtingsmaatregelen bepaald en overeenkomsten afgesloten.

Ik coördineer de weidevogelcompensatie binnen de provincie Fryslân.
Dat betekent dat ik het hele traject, van initiatief tot aan uitvoering van beheer, begeleid en uitvoer.
Daarnaast is het beheer van de geldstromen in het weidevogelcompensatiefonds een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Referentie:
Paule Schaap
Clusterleider Infraprojecten, Gebiedsinrichting en Natuur
p.schaap@fryslan.frl