Natuurbeheer; inventarisatie, begeleiding en controle

In opdracht van de provincie Fryslân, Groningen en Drenthe en Dienst Landelijk Gebied (DLG), het controleren van agrarisch natuurbeheer en het inventariseren van vegetatie.

Voor Dienst Landelijk Gebiedheb ik in 2009 inventariserende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van (agrarisch) natuurbeheer. Dit betrof vooral botanische inventarisatie waarbij percelen onderzocht werden op aanwezigheid van diverse gras- en plantensoorten. Bij deze opdrachtgever toetste ik tevens houtwallen en elzensingels aan de gestelde eisen vanuit Subsidie Natuur en Landschap .

In het jaar 2010 werkte ik mee aan hetzelfde project, maar nu in opdracht van Provincie Fryslân.

Eveneens in 2010 heb ik voor de Provincie Fryslân subsidieaanvragen van Agrarische Natuurverenigingen gecontroleerd. Het ging om collectieve beheerplannen die ik met behulp van ArcGIS heb gecontroleerd. ArcGIS is een computerprogramma waarmee je digitale data op kaarten kunt weergeven, berekeningen kunt maken en heldere visualisaties kunt weergeven.

In 2012 heb ik voor Fryslân, Groningen en Drenthe de aanvraagbegeleiding Subsidie Natuur en Landschap (SNL)  voor 2013 ondersteund. Het gaat om het adviseren van aanvragers van natuurbeheer. Over de mogelijkheden, voorwaarden en de te nemen stappen, nodig voor het aanvragen van SNL-subsidie. De aanvraagperiode is tijdelijk, november en december. Derhalve is de functie ook tijdelijk.