Natuurbeheerplan Drenthe

In opdracht van de provincie Drenthe, medewerker Natuurbeheerplan.

Ook voor de provincie Drenthe werk ik mee aan het jaarlijks op te stellen Natuurbeheerplan.
Om inrichting en beheer van natuur mogelijk te maken, stelt de provincie de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) en de Subsidieregeling Natuur- en Landschap (SNL) vast. Het Natuurbeheerplan is de uitvoering van deze verordeningen en bestaat uit twee delen. Er is een geschreven deel waarin het beleid en de kaders beschreven zijn en een kaart, waar de mogelijke beheervormen en de natuurambitie beschreven zijn.

In een natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar
subsidiëring van beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden.
Er wordt aangegeven waar kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap mogelijk zijn. Daarnaast beschrijft het plan per (deel)gebied welke natuur- en
landschapsdoelen van toepassing zijn en stelt zo nodig aanvullende eisen ten
aanzien van het uitvoeren van bepaalde beheermaatregelen.
Het Natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS vormt een duurzaam en samenhangend netwerk van natuurgebieden. Daarvoor worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en wordt de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden veiliggesteld en eventueel verbeterd. Het natuurbeheerplan geldt als toetsingskader voor subsidieaanvragen op basis van de genoemde subsidieverordeningen.

Ik werk mee aan de jaarlijkse totstandkoming van het natuurbeheerplan. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld de optimalisering van de bijbehorende (GIS)data.
Het berekenen van de beschikte oppervlakten of lengte per beheerpakket en bijbehorende beheerkosten voor de provincie. Dit in relatie met EHS, Natura-2000, weidevogelkansgebieden etc. Daarnaast behandel ik aanvragen voor “tussen wal en schip gevallen”. Dat is beheer wat beheerders uitvoeren, maar door technische of andere, redenen niet vanuit de Toolkit (applicatie voor agrarisch natuurbeheer) gedeclareerd kan worden. Indien gegrond, wordt er een beheervergoeding uitgekeerd.

Vanaf 2016 wordt de vorm van (agrarisch) natuurbeheer vervangen door een nieuwe innovatieve manier van planvorming en beheer. In deze nieuwe vorm wordt de rol van de Provincie (opdrachtgever) en van de beheerders (opdrachtnemers) beduidend anders. Er komt meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de beheerders, collectief georganiseerd, te liggen.
Deze verandering heb ik in dit blog precies beschreven. Doordat de collectief georganiseerde agrarisch natuurbeheerders een grote rol gaan spelen in het uitdenken, organiseren, uitvoeren en controleren van beheer, is er heel veel voorbereiding geweest.
Dit was nodig om de overgang naar het nieuwe Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan deze voorbereiding heb ik meegewerkt, denk aan het meedenken, maken van kaarten, het maken van berekeningen en het deelnemen aan de voorbereidende gesprekken met de collectieven.

Daarnaast zijn er, zowel intern als extern, veel gerelateerde vragen die ik beantwoord. Dit gaat van beleids- tot aan perceelsnivo.

Referentie:
Auke Postma
Beleidsmedewerker provincie Drenthe
a.postma@drenthe.nl / 0592-36 5214